Chưa có lịch các ngày tiếp theo
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 18/09/2020
14 giờ 00:

1. Nội dung 1: (1) Nghe Báo cáo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Báo cáo kế hoạch đầu tư công 2021; (2) Thống nhất nội dung, tài liệu trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện về đầu tư, ngân sách năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025; (3) Thống nhất lựa chọn dự án đề xuất theo chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Nhật Bản tại Quảng Ninh
a. Thành phần: CT, PCT UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND.
b. Thời gian: Từ 14h00 đến 15h45

2. Nội dung 2: (1) Nghe báo cáo và cho ý kiến xây dựng Nhà điều hành bắn đạn thật cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Liêu; (2) Sửa chữa cầu Pắc Hoóc- thị trấn Bình Liêu
a. Thành phần: CT, PCT UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND.
- Thời gian: Từ 15h45 đến 16h15

3. Nội dung 3: Kiểm điểm công tác tuần, triển khai nhiệm vụ tuần mới
a. Thành phần: CT, PCT UBND huyện ; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND.
b. Thời gian: Từ 16h 15, ngày 18/9/2020 (Thứ 6).
Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Trụ sở UBND huyện
Bản quyền thuộc về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Ninh
All rights reserved.